استراتژی شرکت

 • اهداف بلند مدت شرکت بر اين اصول بنا شده است:
  ارتقای ظرفیت و افزایش مشترکان در توسعه فناوری

  ارایه خدمات مشاوره با کیفیت مطلوب و ارتقاء سطح کیفي آن به منظور جلب رضایت کارفرمایان
  ایجاد اشتغال مناسب در بخش خدمات مشاوره ای فني و علمي
  ایفای رسالت اجتماعي در اتقای زیر ساخت های فناوری و تکنولوژی و کمک به توسعه کسب وکار ها و رشد اقتصادی و اجتماعي ، ایجاد فضای تعامل
  و همکاری با مشتریان
  برقراری ارتباط با دانشگاه ها و استفاده از مثلث دانشگاه، صنعت و شرکت خصوصي در فعالیت های سازمان
  نمایش توان رقابتي خود و جامعه مهندسان کشور در صحنه های بین المللي و پروژه های ملي
  شرکت در مناقصات بین المللي و ارائه خدمات مهندسي برون مرزی

 

 • اهداف ميان مدت شرکت مطابق برنامه هاي زير خواهد بود:
  نگرش ویژه به آموزش کادر اداری و فني مجموعه

  همکاری با دولت ، وزارتخانه ها و سازمان ذیربط با رویکرد جدید
  نقش آفریني در توسعه کلان کشور، از طریق توسعه زیرساخت های تکنولوژی و فناوری
  توسعه متوازن بر اساس نیازهای جدید جامعه مهندسي و کارفرمایان
  استفاده از خرد جمعي و مشورت در برنامه های جاری شرکت
  رسیدن به سطح بالای بهره وری
  حضور در جوامع علمي، فني و حرفه ای و شرکت در سمینارها و کنفرانس های علمي داخلي و خارجي جهت ارتقاءسطح علمي فعالیت هایحرفه ای با
  ارائه طرح های تحقیقاتي و مقاله های علمي و پژوهشي
  ایجاد نظام مبادله اطلاعات و مشارکت در خدمات با موسسات مشابه با حفظ و رعایت امانتداری

 

 • اهداف کوتاه مدت مجموعه مطابق اصول زير تعريف مي شود:
  برنامه محوری در اجرای پروژه ها با رویکرد عملي و دانش محور

  سرمایهگذاری شرکت در حوزه برق و تکنولوژی، صنعت و…
  تغییر در ساختار اداری و سازماني ، به روزرساني قوانین و مقررات با هدف سرعت بخشیدن به امور
  شناخت نیازهای عمراني در حوزه فعالیت شرکت بر اساس خواسته های کارفرمایان و فن آوری روز
  ارائه خدمات مهندسي طبق استانداردهای روز بین المللي و ملي مطابق خواسته و نظر کارفرمایان
  انجام به موقع پروژه ها در جهت جلب رضایت کارفرمایا نو فن آوری روز
  توسعه کمي با حفظ سطح کیفي خدمات
  افزایش راندمان کاری
  توسعه فضای کاری
  توسعه نیروی انساني
  آینده پژوهي و رصد اطلاعات به روز و استفاده از آن در بخش های صف و ستاد
  صرفه جویي در هزینه ها از طریق یکپارچه سازی تصمیم گیری ها و اجرای غیر متمرکز

استراتژي شرکت در جهت دستيابي به اهداف:
به منظور دسترسي به اهداف فوق مدیریت شرکت در چارچوب ذیل حرکت خواهد کرد.

حرکت در جهت توسعه علمي و اقتصادی ایران اسلامي
ارائه خدمات مهندسي، فني، مشاوره ای در بالاترین سطح کیفیت
همراه شدن با آخرین دست آورد های علمي، فني، و ابزاری جهت ارتقاء سطح فعالیت های حرفه ای
ارزیابي و بازنگری مداوم گام ها و مراحل پیشرفت به منظور تطابق با اهداف و سیاست های شرکت
روز آمدی و استفاده از فناوری های نو
پاسخگویي سریع و همه جانبه همزمان با انعطاف پذیری

تازه ترین مطالب